محمود("نوکرتون") http://mahmood206.mihanblog.com 2020-11-21T17:30:09+01:00 text/html 2011-01-06T09:43:37+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی cast 3 http://mahmood206.mihanblog.com/post/22 <div align="right"><font color="#0000ff" size="4"><u>لالایی</u></font></div> <div align="right">سطح: راهنمایی - دوم و سوم<br> <div align="center"><img alt="" src="http://etc.usf.edu/lit2go/contents/600/0656/0656m.gif" width="235" height="241"><br> <pre class="ÓverseÓ"> Lullaby, oh, lullaby!<br> Flowers are closed and lambs are sleeping;<br> Lullaby, oh, lullaby!<br> Stars are up, the moon is peeping;<br> Lullaby, oh, lullaby!<br> While the birds are silence keeping,<br> Lullaby, oh, lullaby!<br> Sleep, my baby, fall a-sleeping,<br> Lullaby, oh, lullaby!</pre> </div> </div><br><a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2009-03-10_lullaby.mp3"><br></a><br><font style="font-weight: bold;" size="2"><span style="color: rgb(204, 0, 0);">منبع:amoozesh.cast.ir</span></font><br><a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2009-03-10_lullaby.mp3"></a><p align="center"> </p><div class="comments"><div style="text-align: center;"><span style="float: left;">|<a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2009-03-10_lullaby.mp3" title="لینك ثابت"><img src="http://www.amoozesh.cast.ir/podcast.gif" alt="Download cast 16" title="Download cast 16" border="0"></a>| <span dir="rtl"></span></span></div> </div> text/html 2011-01-06T09:37:55+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی cast 2 http://mahmood206.mihanblog.com/post/21 <div align="right"><font color="#0000ff" size="3"><u>زندگی بنجامین فرانکلین- بخش دوم</u></font></div> <div align="right">سطح: دبیرستان و پیش دانشگاهی<br> نوع: زندگی نامه<br> تلفظ: انگلیسی امریکایی<br> <br> </div> <div align="center"><img alt="" src="http://tbn2.google.com/images?q=tbn:QaymGOiBxD_KCM:http://www.lettersonpages.com/images/benjaminfranklin.jpg"></div> <div class="postbody"><style type="text/css">@font-face { }@font-face { }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; }.MsoChpDefault { font-size: 10pt; }div.Section1 { page: Section1; }</style> <p align="justify"><span style="font-size: 12pt; color: rgb(31, 73, 125); line-height: 115%;">Benjamin Franklin wanted to improve life in Philadelphia. He served as its postmaster. He helped establish the first library and organized a fire department. He started a program to light city streets, gathered money to open a hospital and helped establish the city’s first university. Benjamin Franklin was also a scientist. His experiments proved that lightning is a current of electricity. He invented the lightning rod to protect buildings from damage. He also invented a stove that heated a room more effectively than others. Benjamin Franklin helped establish the United States government by helping to write the Declaration of Independence and the Constitution.Later, he served as a diplomat to France.He died in 1790, at the age of 84</span></p> <div align="justify">&nbsp;</div><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(204, 0, 0);">منبع:amoozesh.cast.ir</span><br><a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2009-04-18_benjamin_fanklin2.mp3"></a><div style="text-align: center;"><a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2009-04-18_benjamin_fanklin2.mp3"><span style="float: left;"><a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2009-04-18_benjamin_fanklin2.mp3" title="لینك ثابت"><img src="http://amoozesh.cast.ir/podcast.gif" alt="Download cast 21" title="Download cast 21" border="0"></a></span></a></div><div class="postdesc"><div style="text-align: center;"><span style="float: left;"> <span dir="rtl"></span></span></div> </div></div> text/html 2011-01-06T09:36:21+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی cast 1 http://mahmood206.mihanblog.com/post/20 <p align="right">سطح: دوم راهنمایی</p> <p align="right">درس: 6</p> <p align="center"><img alt="" src="https://dayyeredug.wikispaces.com/file/view/grade2.jpg/97464960/grade2.jpg"></p><br><a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2010-04-26_lessonsix.mp3"><br><br></a><p align="center"> </p><div style="text-align: center;">|<a href="http://amoozesh.cast.ir/files/amoozesh/2010-04-26_lessonsix.mp3" title="لینك ثابت"><img src="http://amoozesh.cast.ir/podcast.gif" alt="Download cast 29" title="Download cast 29" border="0"></a>|<br><div style="text-align: right;"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">منبع:amoozesh.cast.ir</span></font><br></div> </div> text/html 2011-01-01T13:23:50+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی تفسیر آیه ی مباهله http://mahmood206.mihanblog.com/post/19 <h5 id="LblContent" class="Content"><p>«فَمَن جآجَّکَ فیهِ مِن بَعد ما جائَکَ مِنَ العِلمِ فَقُل تَعالَوا ندعوا ... هرگاه بعد از علم و دانشی که (درباره ی مسیح) به تو رسید، [باز] کسانی با تو به مُجاجّه و ستیز برخیزند، به آن ها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان خود را، ما زنانِ خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت کنیم، شما هم از نفوس خود، آن گاه <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> کنیم؛ و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم».</p><p>چون رسول صلی الله علیه و آله وسلم مکه بگشاد و اسلام منتشر شد و سلطانِ حجَتِ رسول قاهر گشت بر کافران؛ وُفود (گروه ها) آمدن گرفتند به نزدیک رسول صلی الله علیه و آله وسلم . بهری (گروهی) اسلام می آوردند و بهری امان می طلبیدند.</p><p>در جمله ی وفود، وَفْد (گروه) نجران بود. عصر در مدینه آمدند. جامه های دیبا پوشیده و صلیب ها در گردن افکنده. جهودان بیامدند و با ایشان مناظره کردند و ایشان را گفتند: شما بر هیچ نه آید. (شما باطل هستید)</p><p>چون رسول صلی الله علیه و آله وسلم نمازِ دیگر(عصر) بکرد، ایشان روی به رسول کردند و گفتند: عیسی را چه می گویی؟</p><p>گفت: بنده ای بود که خدای تعالی او را برگزید.</p><p>گفتند: یا محمد! او را پدری می شناسی؟</p><p>رسول گفت: او نه از نکاح زاد تا او را پدر باشد.</p><p>گفتند: هیچ بنده ی مخلوق را دیدی که نه از نکاح باشد و او را پدر نباشد؟</p><p>[رسول گفت: آری. آدم که پدری و مادری نداشت.]</p><p>و آنان چون این سخن نپذیرفتند، رسولْ ایشان را گفت: چون شما قول من باور نمی کنید و حجّت قبول نمی کُنید، بیایید تا <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> کنیم که خدای مرا خبر داد که عذاب آرد بر دروغ زن.</p><p>با یکدیگر نگریدند و گفتند: چه رأی است شما را؟ گفتند: مهلت باید خواستن تا فردا. گفتند: ما را مهلت ده تا فردا تا ما اندیشه کنیم.</p><p>آنگه برفتند و باهم بنشستند و رأی زدند. اسقف، ایشان را گفت: اگر محمد فردا آید و عامه ی (همه ی) صحابه را در قفا گرفته (پشت سر آورده) از او هیچ اندیشه مکنید و با او <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> کنید که او بر حق نیست و اگر آید و خاصّه فرزندانِ خود را و قرابات (نزدیکان) خود را آرد، از <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> ی او حَذَر کنید.</p><p>چون بامداد بود و صحابه در مسجد جمع شدند و هر کسی توقع کرد که رسول، او را حاضر کند، رسول گفت: مرا نفرموده اند الاّ خاصّگان خود را از زنان و مردان و کودکان آن جا بَرَم. آنان را که خدای تعالی به دعای ایشان، عذاب فرستد و عذاب صَرْف کند. [بازدارد] </p><p>آنگه دست علی گرفت و حسن و حسین از پیشِ او می رفتند و فاطمه علیهاالسلام به دنبال ایشان می رفت تا به صحرا شدند و ترسایان بیامدند و اسقفِ ایشان در پیش ایستاده، چون ایشان را در نگرید، آنان را دیدند.</p><p>اُسقُف گفت: اینان که اند از محمّد؟</p><p>گفتند: آن بُرنا (جوان) پسر عمّ و داماد اوست بر دخترش و آن زن دختر اوست و آن کودکان دخترزادگانِ اویند.</p><p>او با ترسایان نگریست و گفت: بنگرید که محمد چگونه واثق (مطمئن) است که به <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font>، فرزندان و خاصّگانِ خود را آورده است و به خدای که اگر هیچ خوف بودی او را از آن که حجّت بر او باشد، چگونه اختیار کردی هلاک خود و هلاک اینان را از <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> ی او حذر کنید که اگر نه مکان قیصر بودی من اسلام آوردمی و با او مصالحه کنید بر آن که او حکم کند و بازگردید و با شهر خود شوید و رأی بزنید تا صلاح شما در چیست؟</p><p>گفتند: رأی تو، رأی ما باشد و آن چه تو گویی عین مصلحت باشد.</p><p>اسقف گفت: یا ابا قاسم! ما با تو <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> نمی کنیم و لکن با تو مصالحه می کنیم و با ما مصالحه کن بر چیزی که به آن قیام توانیم کردن.</p><p>و رسول صلی الله علیه و آله وسلم با ایشان مصالحه کرد و نامه نوشت بر مصالحه. مسیحیان نامه بستدند و ببردند و در راه با یکدیگر می گفتند: این که ما کردیم صلاح بود یا نه؟ بزرگِ آنان، ایشان را گفت: و اللّه که ما و شما می دانیم که محمد پیغامبری مُرسَل است و آن چه آورده است از کتاب، از (طرف) خدای است و به خدای که هیچ کس با هیچ پیغامبر <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> نکرد و الاّ مستأصل شدند و از ایشان کسی نماند کوچک و بزرگ و اگر شما این کنید، هلاک شوید و بر پشتِ زمین، هیچ ترسا نماندی که من در ایشان نگریستم. که من روی ها (صورت هایی) دیدم که اگر از خدای بخواستندی تا کوه ها را از جای برکَنَد، بر آن اجابت کردی.</p><p>و رسول صلی الله علیه و آله وسلم گفت: به آن خدای که جانِ من به امر اوست که عذاب، فرو آینده بود بر نجرانیان اگر <font style="background-color: yellow;" class="">مباهله</font> کردندی و خدای تعالی ایشان را همانند خوک و بوزینه کردی و از این کوه آتشی برآمدی و همه را بسوختی و از قبیله ی ایشان، هیچ جانوری نماندی تا مرغان بر درخت ها برنگشتی که بر پشت زمین، یک ترسا بودی.</p></h5> text/html 2011-01-01T13:22:43+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی مباهله رسول خدا با نصاری نجران تازه کردن http://mahmood206.mihanblog.com/post/18 <a title="حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C+%D8%B5%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%A2%D9%84%D9%87" class="daneshnameh">رسول گرامی اسلام</a> که از طرف خداوند یک مأموریت جهانی داشت، به منظور دعوت مسیحیان نجران، نامه ای به اسقف آن شهر نوشت و در ضمن آن نامه، آنها را به اسلام دعوت کرد به این مضمون که در صورت عدم قبول، یا باید <a title="جزیه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87" class="daneshnameh">جزیه</a> دهند یا آماده جنگ گردند. <br> <br>وقتی که نامه رسول خدا به دست اسقف رسید و از مضمونش مطّلع شد، ترس و وحشتی عظیم در دل او راه یافت و سپس با بزرگان قوم مشورت کرد، بنا شد که به دیدار رسول اکرم به <a title="مدینه، مدینة النبی، یثرب" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%8C+%DB%8C%D8%AB%D8%B1%D8%A8" class="daneshnameh">مدینه</a> بروند. <br> <br>اسقف نصاری به همراهی یک هیأت شصت نفری به خدمت رسول خدا رسید و از آن حضرت سوالاتی کرد و پاسخهائی شنید که مفصّلاً در تواریخ ثبت است، اما از آنجا که حق پذیری، همراه مشکلات و محرومیتهایی است، مسیحیان بنای مجادله و مخاصمه گذاشتند که ناگاه فرمان خدای تعالی رسید که: <br> « <b>فمن حاجّک فیه من بعد ماجاء ک من العلم فقل تعالوا اندع ابنا وابنائکم ونساتنا ونسائکم وانفسناو انفسکم ثم بنهتل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین</b> »؛ (سوره آل عمران آیه 61) <br>هر گاه بعد از علمی که به تو رسید، باز کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخاستند پس به آنها بگو بیائید ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را دعوت کنیم و ما زنان خود را و شما زنان خود را و ما از نفوس خود و شما از نفوس خود دعوت کنیم. <br> <br>آنگاه به مباهله برخیزیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.) رسول خدا به دنبال فرمان الهی پیشنهاد مباهله دادند و نصارای نجران قبول کردند، بامداد روز بعد در حالیکه انبوه عظیمی از مسیحیان جمع شده بودند، همه دیدند که رسول خدا کودکی را که همان <a title="حضرت امام حسین علیه السلام" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="daneshnameh">حسین علیه السلام</a> بود در آغوش گرفته و دست کودکی را که همان <a title="حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="daneshnameh">حسن علیه السلام</a> بود در دست دارد و پشت سر او <a title="حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="daneshnameh">فاطمه زهرا</a> و <a title="حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85" class="daneshnameh">امیرالمؤمنین</a>علیهمالسلام در حرکت اند. <br> <br>به اتفاق جمیع مفسّرین <a title="شیعه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87" class="daneshnameh">شیعه</a> و <a title="اهل سنت" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%87%D9%84+%D8%B3%D9%86%D8%AA" class="daneshnameh">اهل سنّت</a> حاضرین در مباهله فقط همین پنج نفربوده اند، نه کمتر و نه بیشتر. <br><b>مسیحیان پرسیدند: </b> <br><span style="color: green;">همراهیان رسول خدا کیانند؟</span> <br><b>گفتند:</b> <br><span style="color: green;"> دختر و داماد و فرزندان او هستند</span>. <br> <br><b>اسقف نصاری که مردی خردمند بود، به یاران خود گفت: </b> <br><span style="color: green;">بخدا قسم من چهره هایی را میبینم که اگر از خدا درخواست کنند کوهها را متلاشی کند، درخواستشان رد نمی شود با این گروه مباهله نکنید که هلاک خواهید شد و دیگر تا قیامت یک نصرانی روی زمین باقی نمی ماند.</span> <br> <br><b>سپس به رسول خدا گفتند</b>: <br><span style="text-decoration: underline;"> ما با تو مباهله نمی کنیم. رسول خدا فرمود: پس اسلام بیاورید تا در نفع و ضرر مسلمین شریک باشید. </span> <br>آنها قبول نکردند تا بالاخره حاضر شدند هر سال دو هزار حله و سی عدد زره آهنی به عنوان « جزیه » به مسلمانها بدهند و در مقابل در پناه مسلمین، زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند که این مراتب در نامه ای رسمی بخط امیرالمومنین علیه السلام نوشته و سپس امضا شد. <br> <br><b>اهمیت و نکات مباهله:</b> <br> باید دانست جریان مباهله یکی از مشهورترین جریاناتی است که در هر کتاب تاریخی ثبت شده و بسیاری از بزرگان اهل تسنن آنرا نقل کرده اند که از جمله آنها می توان مراجع زیر را نام برد: <br><span style="text-decoration: underline;">1- صحیح مسلم در جلد 7 صفحه. 120 <br>2- مسند احمد حنبل در جلد 1 صفحه. 185 <br>3- تفسیرطبری در جلد 3 صفحه. 192 <br>4- مستدرک حاکم در جلد 3 صفحه. 150 <br>5- کتاب دلائل النبوه نوشته حافظ ابونعیم صفحه. 297 <br>6- تفسیر فخر رازی در جلد 8 صفحه. 85 و دهها نفر از بزرگان آنها مانند قاضی بیضاوی و ابن اثیر و ابن جوزی و آلوسی و طنطاوی و زمخشری و غیره که با این ترتیب انکار این مسأله مهم برای احدی از مسلمین و غیر مسلمین ممکن نخواهد بود و لذا ائمه اطهار در جای جای استدلالهای خود در مورد فضائل امیرالمومنین از این قضیه قرآنی و تاریخی استفاده می کردند. </span> <br> <br>مساله مهمّی که جلب نظر میکند، کلمه « انفسنا » در <a title="آیه مباهله" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87" class="daneshnameh">آیه مبارک مباهله</a> است که خداوند می فرماید: <br><span style="text-decoration: underline;"> « ای رسول گرامی ما بگو ما دعوت می کنیم افرادی را که نفس ما هستند یعنی جان ما هستند و شما هم دعوت کنید.»</span> <br>و با آوردن تنها امیرالمؤمنین از بین تمام مسلمین، این تاج افتخار بر سر مبارک وی درخشید که فقط اوست جان پیغمبر و اوست نفس نفیس رسول خدا و این مسأله در تاریخ رسول خدا بارها تکرار شده و آن وجود مقدس یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام را در مواقع زیادی نفس خود خوانده است، کما اینکه در قضیه بنواولیعه رسول خدا فرمود و یا در وقتی که از اصحاب سخن می گفتند و مقاماتی برای آنها بیان می کردند، پرسیدند: پس یا رسول الله، علی علیه السلام چه شد و چرا از او نمی گویید؟! <br> <br><b>حضرت فرمود: </b> <br>علی که جان من است یعنی علی را با دیگر از اصحاب مقایسه نکنید، او بالاتر از مقایسه است، او جان من است. <br> نکته دیگری که در این آیه است کلمه<span style="text-decoration: underline;"><b> ابناءنا</b></span> است یعنی ما فرزندانمان را می آوریم و همه دیدند که رسول خدا فقط حسن و حسین را که کودک بودند به همراه آوردند و از اینجا معلوم می شود حسن و حسین علیهماالسلام حقیقتا فرزندان رسول خدا هستند و نص آیه کریمه افتخاری است برای آنها تا روز قیامت. <br> <br>و بالاخره نکته دیگر آنکه در آیه می فرماید و <span style="text-decoration: underline;"><b>نساءنا </b></span> یعنی قرار بود که رسول خدا زنهای خود را بیاورد ولی فقط فاطمه علیهاالسلام را بردند، یعنی کسی که مانند فاطمه در نزد خدا ارج و قرب داشته باشد که در بین زنهای مسلمانها نیست و این است افتخار و شرف. <br> <br>منابع: <br>تفسیر المیزان، ج 3، ص 243 <br>به بعد تفسیر نمونه، ج 2، ص 437 به بعد. text/html 2011-01-01T13:19:36+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی تقلید! http://mahmood206.mihanblog.com/post/17 <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C">آیا تقلید از آقای منتظری جایز است ؟اگر هست گفته های حاج احمد و آقای ری شهری در دو کتاب رنجنامه و خاطرات سیاسی چگونه</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> از هر مرجعی در صورتی <span class="h">جایز</span> است که مکلف او را اعلم و عادل تشخیص دهد. بنابراین اگر برای کسی این دوامر نسبت به او احراز شده باشد <span class="h">تقلید</span> <span class="h">جایز</span> است و در صورت تردید در هر یک <span class="h">جایز</span> نیست. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا علمایی که ولایت فقیه را قبول ندارند،‌ تقلید از آنان جایز است؟</a></div> <div class="body">مرجع <span class="h">تقلید</span>ی که باید از او <span class="h">تقلید</span> کرد شرایطی دارد که از مهم ترین شرطها اعلمیّت (داناتر بودن) و عدالت است. اگر مرجعی دارای شرایط مذکور در مسئلة 2 توضیح المسائل مراجع باشد باید از او <span class="h">تقلید</span> کرد. اگر معلوم شد یا احتمال قوی داده شد که مرجعی مراعات تقوا را نمی کند نمی توان از او <span class="h">تقلید</span> کرد.</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF">آیا می‏توان بر طبق رساله امام عمل کرد؟</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> ابتدایی از مرجع میت <span class="h">جایز</span> نیست. پس کسی که در دوران حیات امام از ایشان <span class="h">تقلید</span> نکرده، بعد از فوت ایشان نمی‏تواند از او <span class="h">تقلید</span> کند.{1} باقی ماندن بر <span class="h">تقلید</span> میت <span class="h">جایز</span> است. پس کسی که در زمان حیات امام مقلد او بوده، <span class="h">جایز</span> است بعد از فوت امام هم از او <span class="h">تقلید</span> کند، البته در صورتی که مجتهد میت</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF">در صورتی که مرجع تقلید از دنیا رفته باشد، آیا می‌توان هم چنان مقلد او بود؟</a></div> <div class="body">علما و مراجع عظام می فرمایند:"<span class="h">تقلید</span> میت ابتداء <span class="h">جایز</span> نیست، ولی بقا بر <span class="h">تقلید</span> میت اشکال ندارد و باید بقا بر <span class="h">تقلید</span> میت به فتوای مجتهد زنده باشد. کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همة مسائل از او <span class="h">تقلید</span> کند". در نتیجه می‌توان از مرجع <span class="h">تقلید</span>ی</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">تقلید از میت چه حکمی دارد ؟</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> ابتدایی‌ از میت‌ <span class="h">جایز</span> نیست‌؛ ولی‌ بقای‌ بر <span class="h">تقلید</span> از میت‌ <span class="h">جایز</span>است‌؛ یعنی‌، اگر قبلاً از مجتهدی‌ <span class="h">تقلید</span> کرده‌اید و از دنیا رفته‌ است‌، می‌توانیدبر <span class="h">تقلید</span> از آن‌ باقی‌ بمانید. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">تقلید در چه مسائلی جایز است</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> تنها در فروع دین <span class="h">جایز</span> است؛ مثل نماز، روزه، حج، جهاد و... که احتیاج به تخصصی خاص دارد. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%85%D9%82%D9%84%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C">متولد 62/11/3 و مقلد حضرت امام (ره) هستم. آیا باز هم می‏توانم بر تقلید خود باقی باشم؟در چه صورت می‏توانم از امام تقلید</a></div> <div class="body">از آنجا که تقریباً همه مراجع، <span class="h">تقلید</span> ابتدایی از میت را <span class="h">جایز</span> نمی‏دانند و شما در زمان حیات حضرت امام (ره) به سن تکلیف نرسیده بودید، بنابراین <span class="h">تقلید</span> شما از ایشان <span class="h">جایز</span> نیست، در عین حال اگر <span class="h">تقلید</span> کسی از حضرت امام - گر چه قبل از سن تکلیف - تحقق یافته باشد، اکنون هم با نظر یکی از مراجع زنده</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF">ازمجتهد میت می‏توان تقلید کرد؟</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> از میت ابتداء <span class="h">جایز</span> نیست؛ یعنی کسی که از مجتهدی <span class="h">تقلید</span> نکرده باشد، پس از مرگ او نمی‏تواند از وی <span class="h">تقلید</span> نماید، ولی بقا بر <span class="h">تقلید</span> میت اشکالندارد. یعنی کسی از مجتهدی <span class="h">تقلید</span> کرده، بعد مجتهد از دنیا رفته باشد، می‏تواند بر <span class="h">تقلید</span> خود از این مجتهد باقی بماند. بقا بر <span class="h">تقلید</span> میت باید به فتوای</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86">در حال حیات امام قصد داشتم ازایشان تقلید نمایم آیا جایز است اکنون‏مقلدایشان باشم</a></div> <div class="body">چنانچه از امام <span class="h">تقلید</span> کرده‏اید؛ یعنی، اعمالتان را طبق فتوای ایشان انجام داده‏اید می‏توانید بر <span class="h">تقلید</span> از امام باقی بمانید ولی چنانچه تنها قصد <span class="h">تقلید</span> داشته‏اید و <span class="h">تقلید</span> نکرده‏اید، اکنون نیز نمی‏توانید از ایشان <span class="h">تقلید</span> نمایید و بایستی از یک مجتهد زنده <span class="h">تقلید</span> کنید. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%87">آیا از کسیکه مرده است می‌توان تقلید کرد یا نه؟</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> میت ابتداء <span class="h">جایز</span> نیست، ولی بقاء بر <span class="h">تقلید</span> میت اشکال ندارد و باید بقاء بر <span class="h">تقلید</span> میت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همه مسائل از او <span class="h">تقلید</span> کند. (فتوای امام (ره)) فاضل لنکرانی:باقی ماندن بر <span class="h">تقلید</span> <span class="h">جایز</span> است</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا تقلید از میت جایز است؟</a></div> <div class="body">مقام معظم رهبری بقاء بر <span class="h">تقلید</span> از مجتهد میت را <span class="h">جایز</span> می‏دانند، بنابراین در صورتی که در زمان حیات امام از ایشان <span class="h">تقلید</span> کرده باشند بعد از فوت آن بزرگوار نیز می‏توانید بر <span class="h">تقلید</span> ایشان باقی باشید و اما اگر زمان حیات امام مکلف نبوده‏اید اکنون <span class="h">تقلید</span> از مقام معظم رهبری <span class="h">جایز</span> و مجزی است. و</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا در صورت تساوی مراجع تبعیض در تقلید جایز است ؟</a></div> <div class="body">تبعیض در <span class="h">تقلید</span>، در صورت تساوی مراجع، مورد اختلاف فقها است؛ برخی آن را <span class="h">جایز</span> نمی‏دانند و عده‏ای نیز (هم چون آیت اللّه‏فاضل، بهجت و مقام معظم رهبری) در مسائلی که با همدیگر ارتباطی ندارد، آن را <span class="h">جایز</span> می‏دانند. بنابراین چنانچه تمام مراجع به نظر مقلد مساوی باشند، می‏تواند با <span class="h">تقلید</span></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا رجوع کردن از مرجعی به مرجع دیگر جایز است ؟</a></div> <div class="body">اگر مراجع مساوی باشند و یکی را به عنوان مرجع <span class="h">تقلید</span> انتخاب کرد باید از او <span class="h">تقلید</span> کند. اگر او اجازه تبعیض در <span class="h">تقلید</span> می‏دهد می‏تواند در برخی مسائل از دیگری <span class="h">تقلید</span> نماید. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3">اگر کسی در زمان حیات مجتهدی از او تقلید کند، بعد آن که مجتهد از دنیا برود و او بر اساس فتوای مجتهد زنده ای که بقا</a></div> <div class="body">چون بقا بر <span class="h">تقلید</span> مجتهد میت باید به فتوای مجتهد زنده باشد، شما بعد از وفات مجتهد زنده ای که بقا بر<span class="h">تقلید</span> میت با نظر ایشان بود، باید با نظر مجتهد زندهء دیگری که بقا بر <span class="h">تقلید</span> میت را <span class="h">جایز</span> می داند، بر <span class="h">تقلید</span> سابق خودباقی بمانید. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%85">متولد سال 58 هستم آیا می توانم از امام خمینی تقلید نمایم ؟</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> ابتدایی از میت <span class="h">جایز</span> نیست، بنابراین شما نمی‏توانید از امام‏خمینی و آیت‏اللّه‏اراکی <span class="h">تقلید</span> کنید.<br><br><div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا شکار گنجشک جایز است؟</a></div> <div class="body">شکار کردن گنجشک <span class="h">جایز</span> است و حلال بودن گوشت حیوان با شکار، شرایطی دارد که برای دست یافتن به آن، به رساله مرجع <span class="h">تقلید</span> خود مراجعه کنید. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF">آیا مرجع تقلید هر شخصی باید زنده باشد یا مرده، مشخص نمایید؟</a></div> <div class="body">تقریباً همه مراجع، <span class="h">تقلید</span> ابتدایی از مجتهد و مرجع فوت شده را <span class="h">جایز</span> نمی‏دانند ولی اگر فردی از مرجعی <span class="h">تقلید</span> می‏کند و این مرجع فوت کند می‏تواند با رجوع به یک مرجع <span class="h">تقلید</span> زنده و اذن او، بر <span class="h">تقلید</span> از این مرجع فوت شده ادامه دهد و هیچ اشکالی ندارد. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">تقلید از مجتهد میت چه حکمی دارد</a></div> <div class="body">بقا بر <span class="h">تقلید</span> میت اگر اعلم از مجتهد زنده باشد به نظر اکثر مراجع واجب است و بقا به <span class="h">تقلید</span> او اگر در علم مساوی با مجتهد زنده باشد <span class="h">جایز</span> است ولی <span class="h">تقلید</span> ابتدایی از میت به نظر اکثر مراجع <span class="h">جایز</span> نیست. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا غیبت نمودن از ترک کننده نماز جایز است؟</a></div> <div class="body">کسی که به طور علنی نماز را ترک می‏کند، متظاهر به فسق است و غیبت او در این مسأله و به نظر برخی از مراجع <span class="h">تقلید</span> به طور مطلق <span class="h">جایز</span> می‏باشد، لیکن در مسائل دیگر، حکم دیگر افراد را دارد. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87">شخصی که در زمان امام خمینی (ره) ایشان را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کرده است آیا هم اکنون هم می تواند از ایشان تقلید</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> میت ابتداء <span class="h">جایز</span> نیست، ولی بقاء بر <span class="h">تقلید</span> میت اشکال ندارد و باید بقاء بر <span class="h">تقلید</span> میت به فتوای مجتهد زنده باشد و کسی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده، بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همه مسائل از او <span class="h">تقلید</span> کند. (فتوای امام (ره)) فاضل لنکرانی:باقی ماندن بر <span class="h">تقلید</span> <span class="h">جایز</span> است</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">ایا عدول از مرجع تقلید جایز است</a></div> <div class="body">تغییر دادن مرجع <span class="h">تقلید</span> فقط در صورتی <span class="h">جایز</span> است که انسان یقین کند و یا احتمال بدهد که مرجع دیگر اعلم است(یعنی علمش در فهمیدن احکام خدا بیشتر است). </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا بقاء بر تقلید میت جائز است اعلم بین مراجع چه کسی است؟</a></div> <div class="body">بقاء بر <span class="h">تقلید</span> میّت با اجازه مرجع زنده <span class="h">جایز</span> است. در شرایط کنونی شناخت اعلم بسیار دشوار است و چه بسا اعلم مطلقی وجود نداشته باشد و بسیاری از مراجع تقریباً از نظر علمی همطراز می‏باشند. از همین رو <span class="h">تقلید</span> از هر یک از آیات عظام (بهجت، فاضل لنکرانی، ناصر مکارم، تبریزی، زنجانی و مقام معظم</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%AF">اگر کسی که از مرجعی تقلید می‏کند و مرجع تقلید او از دنیا برود تکلیف آن فرد چیست؟آیا می‏تواند مرجع تقلید دیگری را</a></div> <div class="body">به فتوای اکثر فقها، بقاء بر <span class="h">تقلید</span> از مجتهد میت <span class="h">جایز</span> است که البته بعضی قایل به تفصیل در این موضوع هستند. در هر حال بقاء <span class="h">تقلید</span> از میت باید با اجازه یک مجتهد زنده باشد. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">متولد 1358 هستم و هنوز از آیت الله اراکی تقلید می کنم آیا این تقلید صحیح است ؟</a></div> <div class="body">اگر هنگامی که به سن تکلیف شرعی (15 سال قمری) رسیده بودید، زمان حیات مرحوم آیت‏اللّه‏اراکی را درک کرده و با تحقیق و بررسی از ایشان <span class="h">تقلید</span> نموده‏اید و بعد از فوت آن مرحوم نیز با اجازه یکی از مراجع زنده بر <span class="h">تقلید</span> نامبرده باقی مانده‏اید، <span class="h">تقلید</span> شما بلا اشکال است (توضیح آن که بیشتر مراجع</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا تقلید از میت جایز است</a></div> <div class="body"><span class="h">تقلید</span> ابتدایی از میت <span class="h">جایز</span> نیست. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C">ازامام تقلید می کردم ،آیا برای من ،بقاء بر تقلید جایز است ؟آیامی توانم به مجتهدی رجوع نمایم و از استفتائات مقام</a></div> <div class="body">در مورد بقا شما باید یکی از مراجع حاضر را انتخاب نموده و به فتوای او بر حضرت امام باقی بمانید. در عین حالبقا بر <span class="h">تقلید</span> حضرت امام به فتوای همه مراجع موجود - با مختصر تفاوت‏هایی - <span class="h">جایز</span> است. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D9%86%D8%AF">آیا انسان می تواند مرجع تقلید خود را عوض کند؟</a></div> <div class="body">ج س 2 - در صورت تساوی مراجع <span class="h">تقلید</span> تبعیض در <span class="h">تقلید</span> اشکالی ندارد. (در مسائلی از یک مجتهد <span class="h">تقلید</span> کنید و در مسائل دیگر از مرجع دیگر)؛ مگر آن که موجب هرج و مرج و نوعی لاابالی‏گری شود که در این صورت <span class="h">جایز</span> نیست. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D9%84-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF">آیا مسائلی مثل هیپنوتیزم از نظر اسلامی درست می‌باشد؟</a></div> <div class="body">دیدگاه مراجع محترم <span class="h">تقلید</span> در این باره مختلف است که لازم است هر کس به فتوای مرجع <span class="h">تقلید</span> خود مراجعه و عمل نماید. برخی از مراجع محترم، هیپنوتیزم را مطلق حرام می‌دانند مثل امام خمینی( و برخی با شرایط ذیل <span class="h">جایز</span> می‌دانند. 1. انجام عمل هیپنوتیزم با انگیزة عقلانی. 2. رضایت فردی که هیپنوتیزم</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا تقلید از مرده جایز است و آیا این کار مختص مجتهد 12 امامی است ؟</a></div> <div class="body">الف) کسی که تازه به حد بلوغ رسیده نمی‏تواند از مجتهد میّت <span class="h">تقلید</span> کند، اما کسی که از مجتهد <span class="h">تقلید</span> کرده بعد از فوت او نیز می‏تواند به فتوای یک مجتهد زنده که بقاء را <span class="h">جایز</span> می‏داند بر فتوای مجتهد میت باقی بماند و <span class="h">تقلید</span> از مجتهد زنده به خاطر آن است که در مسائل جدید و مسائلی که غالباً انسان</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا تبعیض در تقلید جایز است ؟</a></div> <div class="body">بعد از آن که مرجعی انتخاب شد در مسائلی که فتوا نداده و احتیاط واجب نموده است می‏توان از دیگری <span class="h">تقلید</span> کرد.نیز اگر همان مرجع تبعیض در <span class="h">تقلید</span> در زمان حیات مرجع را اجازه داده باشد می‏توان در برخی از مسائل از مرجعدیگری که از نظر علمی با او مساوی است <span class="h">تقلید</span> کرد. </div> </div><br></div> </div> text/html 2011-01-01T13:16:41+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی تقلید! http://mahmood206.mihanblog.com/post/16 <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF">کتابی درباره بحث بدعت در اسلام معرفی کنید؟</a></div> <div class="body">از آنجا که علامه طباطبایی در باب خرافه بحث <span class="h">جالب</span> توجه‏ای دارند، عین مطالب ایشان از تفسیر گرانسنگ المیزان،ج 1، صص 424 - 421 تقدیم می‏گردد. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C">آیا مطالب کتاب "اهل سنت واقعی" جلد اول و دوم و دیگر کتاب های این نویسنده معتبر می‌‌‌‌ باشد؟</a></div> <div class="body">برادر بزرگوار !ضمن تشکر از اعتماد و مکاتبة شما با این واحد. طبق اطلاعات ما از کتاب های ترجمه شدة دکتر محمد تیجانی تونسی، از جمله کتاب " اهل سنّت واقعی" این کتاب ها معتبر و <span class="h">جالب</span> و آموزنده می‌ باشد که شخصیّت ها و بنیاد های علمی معتبری کتاب های ایشان را ترجمه و چاپ نموده اند. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">چرا مقام معظم رهبری همچون علی (ع) خودشان وارد مرحله اجرایی نمی شوند و همچو او جلو اسراف و تبذیرها و را بگیرند؟</a></div> <div class="body">گسترش فعالیت‏های اجتماعی و پیچیده شدن نهادهای اجتماعی و تقسیم کارها در دنیای امروز، از جهات بسیاریبا گذشته تفاوت دارد، به طوری که امروزه دخالت مستقیم رهبری در همه امور امر محالی است. <span class="h">جالب</span> اینجاست کهخط مشی رهبر انقلاب، حضور جدی و فعال در صحنه‏های مختلف انقلاب است، لیکن تنگناهای</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85">وقتی که انسان می خواهد مراسم جشنی را بگیرد، چگونه باید این مراسم را بگیرد که اسلام از آن ایراد نگیرد؟</a></div> <div class="body">از دیدگاه اسلام انواع جشن ها و شادی ها حلال است ، مگر مورادی که در آن ها موسیقی های شهوت برانگیز و هیجان زا و ترانه های مبتذل وجود داشته باشد، ولی آوازهای زیبای موسیقی غیر مطرب و خواندن شعرهای خوب و شوخی های مفید و طر دستی های <span class="h">جالب</span> و ذکر صلوات و درود بر محمد و آل محمد و دعا برای شرکت</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">گوش دادن به نوارهای ترانه چه حکمی دارد؟</a></div> <div class="body">اگر ترانه ای مشتمل بر مطالب پوچ و مزخرف و باطل ، یا غنا و مطرب باشد و یا همراه موسیقی مطرب و شهوت انگیز باشد، گوش دادن به آن جائز نیست.(1) قرآن می فرماید" مؤمنان و خوبان از لغو و سخنان بیهوده دوری می کنند". صوت زیبای قرآن و اشعار پر محتوا و <span class="h">جالب</span> می تواند جایگزین خوبی باشد. از دوستان و</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%AA">آیا پیامبر اسلام«صلی الله علیه وآله» امّت خود را بدون رهبر رها کرد و رفت؟</a></div> <div class="body">خیر. براساس مدارک معتبر موجود در منابع روایی شیعه و اهل سنّت، پیامبر از طرف خداوند حضرت علی«علیه السلام» را ولی مؤمنین قرار دادند. <span class="h">جالب</span> است بدانید در یکی از مناظره‏هایی که میان یکی از شیعیان با یکی از برادران اهل سنّت برادر شیعی از دیگری می‏پرسد:«آیا پیامبر اکرم«صلی الله علیه</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF">آیا برای آلوده نشدن به ریا می‏توان عبادتی را ترک نمود؟</a></div> <div class="body">ریا زمانی تحقق پیدا می‏کند که شخص واقعاً نظرش جلب دیگران و برای غیرخدا باشد. امّا این که عبادت نکنیم شاید دیگران بگویند ریاست این وسوسه‏های شیطان است که می‏خواهد شخص را از انجام عبادت باز دارد. <span class="h">جالب</span> است بدانیم که شیطان دوستهای گوناگون دارد. هنگامی که می‏خواهیم نافله‏ای بخوانیم،</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="body">خوانندهء خوش صدا اگر به حد غنا نرسد، در مجلس عروسی اشکالی ندارد، اما زدن موسیقی مطرب و مناسب با مجلس لهو و لعب و خوانندگی غنایی جایز نیست .(1 رقصیدن زن برای همسر خود فقط جائز است و رقصیدن زن برای زنان یا مرد برای مردان جائز نیست .(2 در مجالس عروسی می توان از مداحان خوش صدا و خواندن سرودهای</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%B4-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">عارف بودن مولوی با سنی بودنش چگونه سازگار است ؟</a></div> <div class="body">عرفان نظری یکی از معارف و علوم دینی و اسلامی است و هم چنان که مفسر متکلم فقیه ادیب محدث و فیلسوفشیعه و سنی می‏توان داشت عارف شیعه و سنی نیز می‏توان داشت. عرفان عملی نیز از راه تزکیه نفس و ریاضاتشرعیه به دست می‏آید و این نیز راهی است که هم برای شیعه بازاست و هم برای اهل تسنن. لیکن</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B5-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF">اولین بار چه کسی از زیارت قبر پیامبر(ص) جلوگیری کرد؟</a></div> <div class="body">حاکم نیشابوری (متوفای 405 ه’) از داود بن ابو صالح نقل می‏کند:روزی مروان حکم دید که شخصی صورت خود را بر قبر پیامبر(ص) گذاشته است، با شتاب سوی او آمد و گردن او گرفته، از جای بلند کرد و گفت:می‏دانی چه می‏کنی؟!منظور وی این بود که چرا به زیارت سنگ و کلوخ آمده‏ای!زائر که ابو ایوب انصاری</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A1%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%85-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C">در آیة 26 سوره اعراف‌:"یـَبَنی ءادَم‌َ قَد اَنزَلنا عَلَیکُم لِباسـًا یُوَری سَوءَتِکُم وریشـًا ولِباس‌ُ التَّقوی‌َ"،</a></div> <div class="body">"ریش‌" در اصل به معنی پرهای پرندگان است و از آن جا که پرهای پرندگان‌، لباس طبیعی در اندام آن‌ها است‌، به هرگونه لباس نیز "ریش‌" گفته شده است‌، ولی چون پرهای پرندگان غالباً به رنگ‌های مختلف و زیبا است‌، در معنی این کلمه‌، مفهوم زینت نیز استفاده می‌شود، هم چنین به پارچه‌هایی</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C">خواندن دعا با موسیقی و یا بدون موسیقی بلکه به صورت لحن آواز به صورتی که بیشتر مداحان برای زیبایی آن را اجرا می کنند</a></div> <div class="body">اگر دعا و یا روضه و اشعار مدائح ائمه(ع) را با آواز غنائی که شایسته مجالس لهو و لعب است بخوانند حرام است و گناهش بیشتر است ولی اگر آنها را با صدای خوب و <span class="h">جالب</span> یا محزون بخوانند اشکال ندارد و البته در حال خواندن دعا باید به معنا و مضامین آن توجه کرد زیرا بیشتر این دعا برای تعلیم معارف اسلامی</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%87%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%BE%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C">چرا پسرها هر نوع لباسی را می‏توانند بپوشند، ولی دخترها نمی‏توانند؟</a></div> <div class="body">چه کسی گفته است که دختران نمی‏توانند لباس‏های زیبا بپوشند؟زنان و دختران هرگونه لباس زیبا و <span class="h">جالب</span> را می‏توانند بپوشند. اتفاقاً در هر خانه‏ای به کمد لباس زن‏ها اگر سری بزنید، می‏بینید انواع لباس‏های گران قیمت و زیبا و جذاب از آن زنان است. اسلام با بدحجابی و بی حجابی و ایجاد فساد</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF">چرا سوره مبارکه (الرحمن) را عروس قرآن می‏گویند؟</a></div> <div class="body">تکرار آیه "فبأی آلاء ربکما تکذبان" آن هم در مقطع‏های کوتاه آهنگ <span class="h">جالب</span> و زیبایی به این سوره داده به اضافه محتوای زیبای این سوره در مورد نعمت‏های زیبای بهشتی مخصوصا حورالعین، جاذبه خاصی به این سوره داده، لذا پیامبر(ص) فرمود:"لکل شی‏ء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن؛ بار هر چیزی عروسی</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF">درباره اهمیت امر به معروف و زیان های ترک آن توضیح دهید.</a></div> <div class="body">امر به معروف، عمل خیرخواهانه و مفید به حال فرد و جامعه است و از نظر عقلی، بسیار پسندیده است. قرآنمجید یکی از امتیازات امت اسلامی بر دیگر امت‏ها را اجرای همین اصل می‏داند؛ زیرا این نوعی نظارت و احساسمسؤولیت همگانی در جهت سعادت فرد و جامعه در تمام سطوح می‏باشد. <span class="h">جالب</span> این است که یکی</div> </div> text/html 2011-01-01T13:16:12+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی مطهرات http://mahmood206.mihanblog.com/post/15 <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%81-%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D9%81%D8%B4-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DA%A9">آیا با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزه، کف پا و ته کفش اگر نجس باشد ، پاک می شود؟در این صورت چه باید کرد؟</a></div> <div class="body">یکی از <span class="h">مطهرات</span> زمین است. مراد از زمین، خاک و سنگ و شن و ماسه و از این قبیل است. بنابراین با راه رفتن روی فرش و حصیر و سبزی، کف پا و ته کفش پاک نمی شود. در این صورت باید با شستن یا با راه رفتن روی زمین، پاک کرد.[1] [1] توضیح المسائل مراجع، ج1، مسئلة‌ 183. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF">اشیا نجس را چگونه می توان تطهیر کرد</a></div> <div class="body">شی نجس شده را اگر زیر شیر آبی که متصل به کر است - پس از برطرف شدن عین نجاست - یک مرتبه بشویند و یا اگر لباس و امثال آن را پس از شستن فشار دهند پاک می‏شود. ولی با آب قلیل (کم) پس از برطرف شدن عین نجاست باید سه مرتبه آب بریزد و اگر لباس است سه مرتبه فشار دهید. برای اطلاع بیشتر می‏توانید</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="body">در هفت مورد به جای وضو و وغسل باید تیمم کرد. یکی از آن موارد جایی است که انسان برای وضو و غسل آب پیدا نکند یا پیدا کردن اب مشقت داشته باشد، (1) در این صورت باید به جای وضو یا غسل، تیمم نماید:کیفیت انجام تیمم در رساله های عملیه آمده است. پی نوشت ها : 1 - توضیح المسائل مراجع، ج1، ص 385. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD">آیا نفت پاک است یا نجس ،اگر پاک است مگر از مردار حیوانات نیست در این مورد توضیح دهید ؟</a></div> <div class="body">نفت پاک است مگر این که به وسیله برخورد با نجاست دیگری نجس شده باشد و بر فرض که از مردار حیوانات هم باشد چون استحاله شده پاک است زیرا یکی از <span class="h">مطهرات</span> در اسلام استحاله است یعنی جنس چیز نجس به طوری تغییر کند که چیز دیگری شود مثل این که شراب تبدیل به سرکه شود و یا چوب نجس بسوزد تبدیل به خاکستر</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA">وقتی در بحث مطهرات زمین مطرح می شود منظور از زمین خاک است یا خود زمین و در آن صورت آیا خیابان آسفالت که روی آن را</a></div> <div class="body">منظور از رفتن، خاک، سنگ، شن، آجرفروش و مانند اینها می باشد به شرط اینکه خشک و پاک باشد لذا با راه رفتن روی فرش ، حصیر، سبزه و امثال آن کف پا و ته کفش نجس پاک نمی شود. و ظاهرا با راه رفتن روی زمینی که با موزاییک فرش شده نیز پاک می شوند ولی روی اسفالت مشکل است مگر اینکه خاک روی اسفالت</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85">یکی از مطهرات تبعیت است. تبعیت به چه معناست؟در رساله حضرت آیت الله مکارم شیرازی مختصری توضیح داده شده که چیزی به</a></div> <div class="body">تبعیت همان طور که نوشته اید آن است که چیزی به تبع چیز دیگر پاک شود. مثال:شراب نجس است اما اگر همین شراب تبدیل به سرکه شود پاک و قابل مصرف و حلال است و به تبع آن ظرف همان شرابی که سرکه شده آن ظرف هم تا جایی که شراب یا انگور موقع جوش آمدن به آن رسیده پاک می شود. مثال دیگر فرزندان نابالغ</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA">اگر تمام وسایل زندگی به واسطه ندانستن احکام مطهّرات و نجاسات نجس شود، وظیفه‏اش چیست؟</a></div> <div class="body">برخی از احکام طهارت، مربوط به نماز است؛ به این معنا که با بدن و لباس نجس نمی‏توان نماز خواند. برخی دیگر از آن احکام، مربوط به خوردن و آشامیدن است؛ به این معنا که خوردن غذای نجس حرام است. کسی که تمام وسایل زندگی‏اش نجس شده است، چنانچه بتواند این دو اصل را مراعات کند، یعنی نمازش را</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3">آیا آفتاب به تنهایی پاک کننده نجاست است . مثلاً طنابی که برای پهن کردن لباس استفادهء می شود. اگر نجس باشد، آیا از</a></div> <div class="body">از جمله <span class="h">مطهرات</span> آفتاب است . آفتاب در بعضی مواقع هنگامی که شرایط فراهم شود، می تواند پاک کننده باشد. علما و مراجع می فرمایند:آفتاب ، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند در و پنجره در ساختمان به کار برده شده ، هم چنین میخی را که به دیوار کوبیده اند و جزء ساختمان حساب می شود، با شش شرط پاک</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF">نجاسات‌ چگونه‌ از بین‌ می‌روند؟</a></div> <div class="body">ده‌ چیز نجاسات‌ را پاک‌ می‌کنند که‌ آن‌ها را <span class="h">مطهرات</span>‌ می‌گویند:آب‌، زمین‌، آفتاب‌، استحاله‌، انتقال‌، اسلام‌، تبعیت‌، برطرف‌ شدن‌ عین‌ نجاست‌، استبرا حیوان‌ نجاست‌ خوار و غائب‌ شدن‌ مسلمان‌. این‌ها با شرایطی‌ که‌ در توضیح‌ المسائل‌ ذکر شده‌، نجاسات‌ را پاک‌</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF">آیا آب به تنهایی چیز نجس را پاک می کند؟</a></div> <div class="body">مطهّرات و پاک کننده ها ده چیز است:آب، زمین، آفتاب، استحاله، انتقال، اسلام، تبعیت،‌ برطرف شدن عین نجاست،‌ استبرای حیوان نجاستخوار و غائب شدن مسلمان.(1) آب با چهار شرط چیز نجس را پاک می‌کند: 1ـ مطلق باشد. بنابراین آب مضاف مانند گلاب، چیز نجس را پاک نمی کند. 2ـ پاک باشد. بنابراین</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF">درباره فرقه (بابیه ) توضیح دهید.</a></div> <div class="body">بابیه:این فرقه توسط شخصی به نام علی محمد شیرازی متولد 1235قمری پایه‏گذاری شد. او که تحت تأثیرشیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی از شیخیه بود، مدعی شد که همان‏گونه که رسیدن به خدای تبارک و تعالی جزاز طریق رسالت و ولایت ممکن نیست، رسیدن به این مراتب هم جز از طریق واسطه مشکل و غیرممکن است</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1">آیا ازواج مطهرات رسول گرامی ما در تمام مؤمنان نیستند اگر هستند چرا بعضی از برادران تشیع به حضرت عایشه محبوب‏ترین</a></div> <div class="body">از دیدگاه تشیع همسران آن حضرت ما در مؤمنین‏اند چون صریح آیه قرآن است (و ازواجه امهات المؤمنین)، اما این حکم بدین معناست که هیچ یک از مؤمنان اجازه ازدواج با همسران آن حضرت را ندارند دلیل این نکته آن است که مؤمنان و مسلمانان به همسران پیامبر محرم نیستند و زنان آن حضرت بدون حجاب و پوشش</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7">با توجه به اینکه در نامه قبلی فرموده بودید که در مکاتبه بعدی محتوا و میزان و چگونگی افکار پوچ و بی معنایی را که به</a></div> <div class="body">1. همه راهکارهای قبلی کماکان ادامه دهید. 2. به رساله عملیه مرجع تقلیدتان مراجعه کنید تا وظیفه شرعی خود را کاملا یاد بگیرید وقتی وظیفه تان را خوب شناختید فقط در همان حدی که رساله از شما خواسته عمل کنید بیشتر از آن نه تنها صحیح نیست و عمل شما را خراب می کند بلکه بر بیماری شما نیز می افزاید. 3.</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1">شخصی در چاه افتاده و پس از چند ساعت متوجه شده‏اند که ایشان در آب غرق شده است، حدود چهار متر آب داشته وقتی جسد را</a></div> <div class="body">یکی از <span class="h">مطهرات</span> نزد همه مذاهب اسلامی آب مطلق است که شامل کر، جاری، باران، چاه و قلیل است و اگر در اثر رسیدن نجاست به هر کدام از اینها رنگ و بو و مزه آن تغییر کند نجس می‏شود الاّآب قلیل که اگر تغییر هم نکند با رسیدن نجاست نجس می‏شود.{1} به همین جهت مذاهب اسلامی می‏گویند اگر به آب چاه</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C">خانمی هستم کارمند، دارای دو فرزند. دچار وسواس شده ام و شدیداً از نظر روحی و روابط اجتماعی و خانوادگی گرفتار شده</a></div> <div class="body">وسواسی انسان را از نظر روحی و جسمی آزار می دهد و زندگی را مشکل می سازد. وسواس یعنی کسی که بیش از اندازه به چیزی حساس شده و همیشه ذهنش به آن متوجه است. وسواس یکی از امراض روانی محسوب می شود که اگر جلوی آن گرفته نشود و درمان نگردد، بر شدّت آن افزوده می شود و انسان را از زندگی می اندازد</div> </div> text/html 2011-01-01T12:31:43+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی نامحدود http://mahmood206.mihanblog.com/post/14 <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%DA%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF">می‌گویند "اعداد" بی نهایت هستند؛ مگر این گونه نیست که غیر از خداوند که نامحدود است‌، چیز دیگری نمی‌تواند نامحدود</a></div> <div class="body">مقصود از بی نهایت بودن خداوند متعال‌، این است که از نظر وجودی "واجب الوجود" است و غیر از او هر چه هست "ممکن الوجود" می‌باشد؛ یعنی موجوداتی هستند که از پیش موجود نبوده‌، پس علّتی آن‌ها را به وجودآورده است‌، ولی خداوند متعال ازلی و ابدی است‌:"هُوَ الاْوَّل‌ُ وَ الاْ خِرُ وَ الظاَهِرُ</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C">در قرآن کریم آمده که خداوند اول از همه اول‌هاست‌!آیا اول به معنای زمانی معنا می‌دهد؟لطفاً بگویید منظور از اول</a></div> <div class="body">اول یا آ<span class="h">خر</span> بودن خداوند متعال زمانی و مکانی نیست و خداوند از زمان و مکان منزه است و او خالق زمان و مکان است‌؛ منظور از اول یا آ<span class="h">خر</span> بودن خداوند و نیز ظاهر و یا باطن بودن او این است که او محیط به تمام اشیأ است به هر گونه‌ای موجودات و اشیأ را فرض کنید او اول و آ<span class="h">خر</span> و ظاهر و باطن آن‌ها است</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">از نظر قرآن کریم ساختن مسجد چه حکمی دارد؟</a></div> <div class="body">مطابق قرآن‌، ساختن و آباد کردن مسجد کارِ کسی است که ایمان کامل داشته باشد؛ "إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَـَجِدَ اللَّه‌ِ مَن‌ْ ءَامَن‌َ بِاللَّه‌ِ وَالْیَوْم‌ِ الأَْ خِرِ وَأَقَام‌َ الصَّلَوَة‌َ وَءَاتَی الزَّکَوَة‌َ وَلَم‌ْ یَخْش‌َ إِلآ اللَّه‌َ فَعَسَی‌ََّ أُوْلَغ‌کَ</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7">5:زن اوریا که بود؟نظرتان در مورد این که می گوین حضرت داوود به زن اوریا که بسیار زیبا بود تمایل داشت و فرشتگان به صورت</a></div> <div class="body">دربارة حضرت داوود در تاریخ و در ذیل آیة "إذ دخلوا علی داود ففزع منهم" این چنین آمده است:داوود از آن دو نفر که ناگهان بر حضرت وارد شدند پرسید:برای چه کار آمده اید؟ یکی گفت:این فرد برادر من است. او 99 میش دارد و من یکی. او یک میش من را در گلّة خود برده و من هیچ ندارم و او صد گوسفند دارد. این</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">آبادانی مساجد به چیست‌؟</a></div> <div class="body">خداوند متعال در سورة توبه‌، از آبادی مساجد و اشخاصی که شایستگی این کار را دارند، می‌فرماید:"مَا کَان‌َ لِلْمُشْرِکِین‌َ أَن یَعْمُرُواْ مَسَـَجِدَ اللَّه‌ِ شَـَهِدِین‌َ عَلَی‌ََّ أَنفُسِهِم بِالْکُفْرِ أُوْلَغ‌کَ حَبِطَت‌ْ أَعْمَـَـلُهُم‌ْ وَفِی النَّارِ هُم‌ْ خَـَـلِدُون</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86">لطفاً دربارة چگونگی تقاضای حضرت موسی‌(ع)از خداوند برای نشان دادن خود توضیح دهید؟</a></div> <div class="body">قرآن کریم‌، در این‌باره می‌فرماید:"وَلَمَّا جَآءَ مُوسَی‌َ لِمِیقَـَتِنَا وَکَلَّمَه‌ُو رَبُّه‌ُو قَال‌َ رَب‌ِّ أَرِنِی‌َّ أَنظُرْ إِلَیْکَ قَال‌َ لَن تَرَغ‌نِی وَلَـَکِن‌ِ انظُرْ إِلَی الْجَبَل‌ِ فَإِن‌ِ اسْتَقَرَّ مَکَانَه‌ُو فَسَوْف‌َ تَرَغ‌نِی فَلَمَّا</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">معیار در کبیره بودن گناه چیست؟</a></div> <div class="body">بنابر نظر برخی از دانشمندان مسلمان، همه گناهان، کبیره‏اند؛ چون نعمت‏های الهی نامحدود و عظمت خداوندی بی‏انتها است و از سویی هر گناهی، هتک حرمت خداوند است که از نظر عقل، بسیار قبیح است.{1} ولی بیش‏تر دانشمندان مسلمان، گناهان را دو قسم دانسته‏اند:کبیره و صغیره. این قول با آیات شریفه</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">معیار در کبیره بودن گناه چیست؟</a></div> <div class="body">بنابر نظر برخی از دانشمندان مسلمان، همه گناهان، کبیره‏اند؛ چون نعمت‏های الهی نامحدود و عظمت خداوندی بی‏انتها است و از سویی هر گناهی، هتک حرمت خداوند است که از نظر عقل، بسیار قبیح است.{1} ولی بیش‏تر دانشمندان مسلمان، گناهان را دو قسم دانسته‏اند:کبیره و صغیره. این قول با آیات شریفه</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">چرا خداوند بر آبادانی مساجد تأکید فرموده است‌؟</a></div> <div class="body">مسجد در اسلام‌، اهمیت زیادی دارد؛ مسجد، بزرگ‌ترین پایگاه مسلمانان است‌؛ پر شورترین اجتماعات و حرکت‌ها و فریادها، از مساجد برخاسته است‌؛ مسجد، خانة خدا در روی زمین است‌. قرآن‌، مساجد را خانه‌های خدا نامیده است‌:"وَ أَن‌َّ الْمَسَـَجِدَ لِلَّه‌؛(جن‌،18) علت اهتمام اسلام</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF">با توجه به آیات قرآن کریم‌، اگر قرآن کریم بر کوه نازل شود، آن را متلاشی می‌کند، پس چرا بر بعضی انسان‌ها تأثیری</a></div> <div class="body">خداوند متعال‌، در چهار آیة پایانی سورة حشر می‌فرماید:"اگر این قرآن را، بر کوهی‌، نازل می‌کردیم‌، یقیناً، آن را از ترس خداوند، خاشع و فرو پاشیده می‌دیدی‌!و این مثال‌ها را برای مردم می‌زنیم‌، تا در آن خِرَد را به کار گیرند # او، خدایی است که معبودی جز او نیست‌، آگاه از پنهان</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%86">آیا دین اسلام پاسخگوی همه نیازهای بشری می‏باشد؟گستره دین در این زمینه تا چه حداست؟</a></div> <div class="body">دین مبین اسلام طبق آیات الهی کاملترین برنامه‏ها را داراست. (الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ)؛{1} امروز دین شما را کامل کردم». و غیر از دین اسلام هیچ دینی در نزد خداوند پذیرفته نیست (وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الاْ ًِّسْلاَ مِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی‏لا الاْ</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AF">آیات مربوط به عرفان را بنویسید.</a></div> <div class="body">از آن‌جا که عرفان اسلامی در محیط و جامعه اسلامی رشد کرده‌، بسیاری از مبانی و اصول اوّلیّه‌اش از متن قرآن است که در ذیل به چند مورد اشاره می‌کنیم‌: 1. تجلی و جذبه در عرفان از آیه "فلما تَجلّی ربُّه للجَبَل‌ِ جعله دکّاً و خَرَّ موسی صعقا" (اعراف‌، 143) گرفته شده و سخنان عارفان بیشتر</div> </div> text/html 2011-01-01T12:29:18+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی علامت صلیب! http://mahmood206.mihanblog.com/post/13 <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">کسی که علامت صلیب به گردن دارد، نماز خواندن با آن چه حکمی دارد؟</a></div> <div class="body">نماز خواندن با علامت صلیب اشکالی وارد نمی کند؛ یعین صحت نماز را از بین نمی برد، اما این که استفاده شخص مسلمان از شعائر بیگانه چون صلیب ، <span class="h">پاپیون</span> و کراوات چگونه است ، به بحث مستقلی نیازدارد و باید نظر فقها ومراجع عظام را جویا شد. </div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86">مسئله ارتباط فکری و مذهبی ایران و آمریکا یک مسأله مهم است چرا ایران به امریکا فقط از جنبه خوی جنایتکارانه می نگرد</a></div> <div class="body">مقام معظم رهبری چنین پاسخ می‌دهند:"خیلی از کشور‌ها هستند که وابسته به آمریکا و مراود با او هستند؛ سران آنها، دوستان آمریکا هستند و در آن کشورها، اجازه‌ی کمترین اهانتی به آمریکا داده نمی‌شود. آمریکا، برای آن کشورها چه کار کرد؟کدام مشکل آنها را برطرف کرد؟کدام نقطة کور زندگی آنها</div> </div> text/html 2011-01-01T12:27:19+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی گربه! http://mahmood206.mihanblog.com/post/12 <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا موی مرطوب گربه نجس است</a></font></div> <div class="body"><font size="2">موی بدن <span class="h">گربه</span> نجس نمی‏<span class="h">با</span>شد فقط برای نماز ن<span class="h">با</span>ید موی <span class="h">گربه</span> در ل<span class="h">با</span>س نمازگزار <span class="h">با</span>شد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">آیا موی گربه نجس است و نگه داری آن در منزل چه حکمی دارد</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">گربه</span> از حیوانات نجس نیست؛ ولی حرام گوشت است. نگه داشتن <span class="h">گربه</span> در منزل اشکال ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا "قی" گربه نجس است؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">"قی" <span class="h">کردن</span> <span class="h">گربه</span> نجس نیست.(1) پی نوشت‏ها: 1. سؤال از دفتر رهبری. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C">آیا گربه هم حیوانی نجس می باشد و اگر این حیوان با انسان انس بگیرد چی.</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">گربه</span> حیوان حرام گوشت و مدفوع او نجس است و اگر مو یا رطوبت دهان و بدن او در ل<span class="h">با</span>س یا بدن نمازگزار <span class="h">با</span>شد تا زمانی که نزد اوست نماز <span class="h">با</span> آن اشکال دارد. ولی اگر آن رطوبت خشک شده و عین آن برطرف شده <span class="h">با</span>شد نماز صحیح است و خوردن نیم خورده <span class="h">گربه</span> مکروه است و نجس نیست (توضیح المسائل مراجع، ج 1، مسأله</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">آیا موی گربه تمیز و شسته شده برای نماز اشکال دارد ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">فرقی‌ بین‌ <span class="h">گربه</span>‌ تمیز و غیر تمیز نیست‌. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C">آیا ادرار گربه نجس است یا نه. این را به خاطر این پرسیدم که من معاون دبیرستان هستم روزی گربه ای در قفسه مربوط به پرونده</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ادرار <span class="h">گربه</span> نجس است و در فرض مسأله <span class="h">با</span>ید سعی کنید دست یا سایر بدن و ل<span class="h">با</span>س شما <span class="h">با</span> رطوبت به پرونده ها و مواضع نجس برخورد نکند. ولی تذکر به همکاران واجب نیست مگر این که نگفتن به آنها موجب نجس شدن دست و ل<span class="h">با</span>س خودتان می شود که در این صورت حتی الامکان به آنها تذکر دهید. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85">2- آیا گوشت گربه حلال است یا حرام ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ج 2- گوشت <span class="h">گربه</span> حرام است . و حیوان حرام گوشت را که درنده و گوشتخوار است مانند گرگ و پلنگ و <span class="h">گربه</span> و غیره ..... گوشتشان حرام است. توضیح المسائل حضرت امام خمینی (ره) ،ص 378 ، مسئله 2588» اما درندگان که حیوانات دیگر را میدرند و خوارکشان گوشت است . چه مانند شیر ، پلنگ ، ببر ، رو<span class="h">با</span></font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7-%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%85%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B3">در یک انباری گربه کثافتکاری کرده و نمی تان آن جا را شست. حال با دمپایی خیس وارد آن جا می شویم و بیرون می آییم. آیا</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر <span class="h">گربه</span> در گوشه ای از ان<span class="h">با</span>ری کثافتکاری کرده، همة آن جا نجس نیست. بنابراین نمی تان گفت <span class="h">با</span> داخل و خارج شدن کف حیاط نجس می شود. <span class="h">با</span>ید کف کفش و حیاط را پاک بدانید و خود را بی جهت در مضیقه و مشقت قرار ندهید. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">نماز با لباسی که موی گربه به آن چسبیده شده ، چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ج س 4 - ل<span class="h">با</span>س نمازگزار <span class="h">با</span>ید از حیوان حرام‏گوشت ن<span class="h">با</span>شد و اگر مویی از حیوان حرام‏گوشت (مثل <span class="h">گربه</span>) همراه نمازگزار <span class="h">با</span>شد نماز <span class="h">با</span>طل است؛ ولی استفاده از آن ل<span class="h">با</span>س در غیر نماز اشکال ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">دیدن موی گربه بعد از نماز در لباس نمازگزار چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر مو یا رطوبت بدن حیوان حرام‏گوشت مانند <span class="h">گربه</span> در ل<span class="h">با</span>س نمازگزار <span class="h">با</span>شد نماز <span class="h">با</span> آن جایز نیست. بلی، در صورتی که آن رطوبت خشک شود نماز <span class="h">با</span> آن اشکال ندارد، (توضیح‏المسائل مراجع، ص 436). و اگر از روی فراموشی <span class="h">با</span> مو و یا چیزی که از حیوان حرام‏گوشت است نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد، بنا بر</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">ایا موی گربه برای خواندن نماز اشکال دارد</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ل<span class="h">با</span>س نمازگزار <span class="h">با</span>ید از اجزا حیوان حرام گوشت ن<span class="h">با</span>شد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار <span class="h">با</span>شد نماز او <span class="h">با</span>طل است مراد از حیوان حرام گوشت این است که گوشت او برای خوردن حرام <span class="h">با</span>شد مثل <span class="h">گربه</span>، خرگوش، سگ، خوک و موش (نه این که <span class="h">گربه</span> گوشت حرام نخورده <span class="h">با</span>شد.) </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%84%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">لطفاً بفرمایید تعبیر دیدن گربه در خواب و انداختن آن در چاه چیست؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">این واحد در مورد مسئله تعبیر خواب، نظر خاصی ندارد و شخص خاصی که تعبیر خواب بداند، در اینجا نیست، اما در کتاب‏های که در تعبیر خواب نوشته شده، آمده که خواب دیدن شرایطی دارد. نمی‏توان به هر خوابی اعتماد کرد و روی آن حساب <span class="h">با</span>ز کرد. از <span class="h">با</span>ب نمونه مواردی را ذکر می‏کنیم: فردی که مست، یا</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">چسبیدن‏موی‏گربه به لباس نمازگزار در حال نماز و قبل از نماز چه حکمی دارد</a></font></div> <div class="body"><font size="2">الف) اگر کسی بعد از نماز متوجه شود که موی <span class="h">گربه</span> به ل<span class="h">با</span>سش بوده و قبلاش هم نمی‏دانسته، نمازش صحیح است؛ ولی اگر قبلاش می‏دانسته و فراموش کرده، <span class="h">با</span>ید نمازش را دو<span class="h">با</span>ره بخواند. ب) اگر موی <span class="h">گربه</span> در حال نماز، به ل<span class="h">با</span>س یا بدن نمازگزار بچسبد یا در حین نماز متوجه آن شود، <span class="h">با</span>ید آن را از ل<span class="h">با</span>سش بگیرد</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF">آیا با تابیدن آفتاب به درب و دیواری که با ادرار گربه نجس شده است پاکی حاصل می شود؟</a></font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DA%AF-%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1">آیا موی بعضی از حیوانات مانند سگ ، گربه ، میمون ، کانگرو و دیگر حیوانات نجس است ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">بدون و موی سگ و خوکی که در خشکی <span class="h">زندگی</span> می کنند، نجس است ، ولی بدن و موی دیگر حیوانات پاک است .(1) اگر مردار شده <span class="h">با</span>شند، بدن آن ها نجس است ، ولی مو و اجزایی که دارای روح ن<span class="h">با</span>شند، پاک است .(2) (پـاورقی 1 .توضیح المسائل مراجع ، ج 2 ص 83 (پـاورقی 2.همان ، ص 78 </font></div> </div> text/html 2011-01-01T12:24:53+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی خرید کردن! http://mahmood206.mihanblog.com/post/11 <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%B8%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86">خرید از مغازه داری که معتقد و ملزم به ظواهر شرع نیست (عدم روزه گرفتن و نماز خواندن) چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خرید</span> از آن مغازه اشکالی ندارد. بلی، اگر با <span class="h">خرید</span> نکردن نسبت به امر خلاف خود متنبه می شود از باب نهی از منکر لازم است از او <span class="h">خرید</span> نکنند (استفتا از دفتر آیت الله فاضل) </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خرید خانه های اوقافی چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">زمین وقفی قابل <span class="h">خرید</span> و فروش نیست اما <span class="h">خرید</span> ساختمان آن که مربوط به اشخاصی است با اجازه متولی موقوفه و اجاره زمین مربوطه اشکال ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">چانه زدن در هنگام خرید و فروش چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">در وسائل‏الشیعه، ج 17، ص 454، احادیثی در استحباب چانه زدن آمده است. البته در چند مورد نیز از چانه زدن نهی شده است؛ از جمله:<span class="h">خرید</span> قربانی، <span class="h">خرید</span> کفن، کرایه سفر به مکه. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خرید و فروش آرد نانوایی ها چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر <span class="h">خرید</span> و فروش آن برخلاف مقررات جمهوری اسلامی نباشد اشکال ندارد. البته <span class="h">خرید</span> مقدار 2 الی 3 کیلو برای نیاز در منزل ظاهرا مانعی ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خرید و فروش کالا به صورت خرید نقدی و فروش مدت دار با سود چه حکمی‏دارد</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ب) می‏توان کالایی را نقداش به قیمتی <span class="h">خرید</span> و مدت دار به صورت قسطی یا نسیه با قیمتی بالاتر فروخت؛ ولی شرط است که معامله حقیقی باشد(نه برای فرار از ربا). </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">حکم خرید از اقلیت های مسیحی، کلیمی، زردشتی و یهودی که در ایران هستند چیست؟آیا می توان از فروشگاه هایی که صاحبان</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خرید</span> از اقلیت های مذهبی، اگر موجب تقویت آنان نشود، اشکالی ندارد. اگر <span class="h">خرید</span> و فروش با آنان باعث ثروتمند شدن و بالاخره باعث تسلّط و برتری بر مسلمانان شود، جائز نیست. <span class="h">خرید</span> مواد غذایی از آنان اشکالی ندارد،‌ در صورتی که در نجس بودن آن ها شک داشته باشیم. اما اگر یقین به نجاست آن ها داشته</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا خرید و فروش پول جایز است ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خرید</span> و فروش پول به نظر بسیاری از مراجع، در صورتی جایز است که واقعا <span class="h">خرید</span> و فروش باشد؛ مثلاً فروش اسکناس خرد به درشت و یا کهنه به نو. البته برخی از مراجع نظرات دیگری نیز دارند. مستدعی است مرجع تقلید خود را مشخص کنید تا مسأله طبق فتوای ایشان پاسخ داده شود. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA">انواع ربا چند تاست ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ربا دو قسم است: 1- ربا در <span class="h">خرید</span> و فروش 2- ربا در قرض. ربا در <span class="h">خرید</span> و فروش این است که انسان چیزهایی را که با کیل (پیمانه) یا وزن <span class="h">خرید</span> و فروش می‏کند، به زیادتر از خودش از همان جنس بفروشد؛ مثلاً 10 کیلو برنج را به 12 کیلو برنج بفروشد. ربای قرض این است که پولی را قرض بدهد و شرط کند که زیادتر</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF">اقسام معاملات و خرید و فروش را از نظر حرام بودن بیان کنید.</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خرید</span> و فروش و معامله در چند مورد باطل است: 1- <span class="h">خرید</span> و فروش عین نجس، مانند مسکرات. 2- معاملة چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد ، مانند آلات قمار و آلات موسیقی. 3- معامله ای که در آن ربا باشد. 4- معاملة چیزهایی که ارزش مالی ندارد. 5- <span class="h">خرید</span> و فروش اموال غصبی.[1] 6- غش در معامله حرام است. 1[1] توضیح</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF">کسی که خمس مالش را نمی دهد، اگر مغازه داشته باشد آیا می شود از او خرید کرد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر عین آن جنس و چیزی که از او می <span class="h">خرید</span> متعلق خمس باشد معامله نسبت به (یک پنجم) آن اشکال دارد و بستگی به اجازه مرجع تقلید دارد که اگر او اجازه دهد صحیح و الا باطل است. اما اگر یقین نداشته باشید و فقط احتمال می دهید، <span class="h">خرید</span> اشکال ندارد (توضیح المسائل آیت الله فاضل، مسائل 1811 - 1813). </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خرید اجناس قاچاق چه حکمی دارد؟</a></font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="body"><font size="2">صدور و ورود کالا از خارج باید براساس مقررات جمهوری اسلامی باشد و هر کالایی که بدون مجوز وارد شود جایز نیست و <span class="h">خرید</span> و فروش آن هم در بازار اگر دولت اسلامی مقرراتی در آن دارد باید مراعات شود و اگر مزاحمتی ندارد <span class="h">خرید</span> و فروش آن در بازار مانع ندارد (استفتاآت امام خمینی، ج 2، س 132). البته</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خرید و فروش اجناس قاچاق (سیگار ، دلار ، نوار موسیقی و ... ) چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خرید</span> و فروش اجناسی که نفع محلّلی ندارد، مانند شراب و نوارهای مستهجن جائز نیست و معامله باطل است. <span class="h">خرید</span> و فروش اجناس قاچاق چون بر خلاف مقررات نظام اسلامی است، جائز نیست.[4] 1[4] آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ص 499. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خرید جنس از غیرمسلمان چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خرید</span> جنس از غیرمسلمان اشکال ندارد مگر آن که اشیایی باشد که طهارت شرط استفاده از آن است مثل گوشت غذا و... و یا معامله موجب تقویت کفر گردد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">خرید و فروش و مصرف مواد مخدر جزء گناهان کبیره است؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">استعمال و <span class="h">خرید</span> و فروش مواد مخدر حرام است.[8] با توجه به این که مواد مخدر در عصر ما یکی از بلاهای بزرگ است و به فرمایش حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، <span class="h">خرید</span> و فروش و هرگونه ارتباط با مواد مخدر مستلزم خروج از انسانیت است،[9] و موجب متلاشی شدن خانواده ها و جنایات زیادی می گردد. نیز با توجه به</font></div> </div> text/html 2011-01-01T12:23:19+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی نجس! http://mahmood206.mihanblog.com/post/10 <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B9%D8%B1%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%82-%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">عرق فرق جنب چه حکمی دارد ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">عرق‌ بدن‌ در حال‌ جنابت‌ <span class="h">نجس</span>‌ نیست‌، حتی‌ اگر از راه‌ حرام‌ مثل‌ استمنا جنب‌ شده‌ باشد؛ بنابر این‌ اگر عرق‌ آن‌ به‌ جای‌دیگر هم‌ برسد <span class="h">نجس</span>‌ نمی‌کند. بلی‌، اگر عرق‌ با چیز <span class="h">نجس</span>‌ دیگری‌ مثل‌ بول‌ یا منی‌ برخورد کرده‌ باشد آن‌ عرق‌ <span class="h">نجس</span>‌ است‌ وچیز دیگر را هم‌ <span class="h">نجس</span>‌ می‌کند؛</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C">اگر شاهد نجس‌ شدن‌ چیزی‌ باشیم‌ و آن‌ را به‌ صاحب‌ خانه‌ نگوییم‌، کار حرامی‌ مرتکب‌ شده‌ایم‌؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر کسی‌ مال‌ دیگری‌ را <span class="h">نجس</span>‌ کرده‌باشدو شما شاهد باشید، لزومی‌ ندارد به‌ صاحب‌ خانه‌ بگویید، اما اگر خودتان‌ <span class="h">نجس</span>‌ کرده‌اید، اگر <span class="h">نجس</span>‌ شده‌ در خوردن و آشامیدنی استفاده می شود واجب است به‌ صاحب‌ خانه‌ بگویید. اگر از پوشیدنی‌ها است‌ که‌ در نماز از آن‌ استفاده‌ می‌شود،</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D8%A8-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">آیا آب چاه با افتادن حیوان نجس در آن نجس می شود و حکم آن چیست</a></font></div> <div class="body"><font size="2">آب‌ چاه‌ بر اثر افتادن‌ چیز <span class="h">نجس</span>‌ در آن‌ <span class="h">نجس</span>‌ نمی‌شود، ولی‌ مستحب‌است‌ مقداری‌ از آن‌ را برای‌ هر یک‌ از اشیاء <span class="h">نجس</span>‌ بکشند ودور بریزند. این‌مقدار در کتاب‌های‌ مفصل‌ فقهی‌ تعیین‌ شده‌ است‌. البته‌ این‌ در صورتی‌ است‌که‌رنگ‌، بو یا مزه‌ آب‌ به‌ واسطه‌ نجاست‌ عوض‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="body"><font size="2">حوله‌ای‌ که‌ <span class="h">نجس</span>‌ است‌، تا آب‌ کشیده‌ نشود، پاک‌ نمی‌شود و تا پاک‌ نشده ‌باشد، نمی‌توان‌ از آن‌ استفاده‌ کرد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF">نجاسات‌ چگونه‌ از بین‌ می‌روند؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ده‌ چیز نجاسات‌ را پاک‌ می‌کنند که‌ آن‌ها را مطهرات‌ می‌گویند:آب‌، زمین‌، آفتاب‌، استحاله‌، انتقال‌، اسلام‌، تبعیت‌، برطرف‌ شدن‌ عین‌ نجاست‌، استبرا حیوان‌ نجاست‌ خوار و غائب‌ شدن‌ مسلمان‌. این‌ها با شرایطی‌ که‌ در توضیح‌ المسائل‌ ذکر شده‌، نجاسات‌ را پاک‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">ادکلن های خارجی چه حکمی دارد ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ادکلن‌های‌ خارجی‌ (مردانه‌ یا زنانه‌) که‌ انسان‌ نمی‌داند در آن‌ مواد <span class="h">نجس</span>‌ ـاز قبیل‌ الکل‌ هست‌ یا نه‌ ـ محکوم‌ به‌ طهارت‌ است‌. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%BA%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF">اگر چیز نجس‌ یا غصبی‌ همراه‌ نمازگزار باشد، نماز او باطل‌ می‌ شود؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">احتیاط‌ این‌ است‌ که‌ چیز <span class="h">نجس</span>‌ که‌ با آن‌ می‌شود عورت‌ را پوشانید مانند پارچه‌ یا دستمال‌ بزرگ‌، همراه‌ نمازگزار نباشد، ولی‌ همراه‌ داشتن‌ اشیای‌ <span class="h">نجس</span>ی که‌ کوچک‌ است‌ مانند دستمال‌ کوچک‌ یا دستمال‌ کاغذی‌ یا انگشتر و پول‌ اشکال‌ ندارد. (1) اگر چیز غصبی‌ همراه‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">اگر بچه در حال نماز به لباس انسان ادرار کند وظیفه چیست؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر می‌تواند در حال‌ نماز لباس‌ را عوض‌ کند (مثلاً چادر <span class="h">نجس</span>‌ شده‌ رابردارد) و لباس‌ دیگری‌ بپوشد، باید این‌ کار را انجام‌ دهد و نماز را بخواند. درغیر این‌ صورت‌ و باید نماز را قطع‌ کند و لباس‌ و بدن‌ را بشوید و نماز را دوباره‌بخواند. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">اگر صاحب خانه متوجه شود غذا نجس است وظیفه اش در برابر مهمان چیست</a></font></div> <div class="body"><font size="2">الف‌) اگر صاحب‌ خانه‌ در بین‌ غذا خوردن‌ بفهمد غذا <span class="h">نجس</span>‌ است‌ بایدبه‌ مهمان‌ها بگوید. ب‌) در صورتی‌ که‌ بعد از غذا متوجه‌ شد اگر با آنهامعاشرت‌ دارد به‌ طوری‌ که‌ می‌داند به‌ واسطة‌ نگفتن‌، خود او هم‌ <span class="h">نجس</span>‌می‌شود باید بعد از غذا به‌ آنها بگوید اما اگر پس‌ از خوردن‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF">آیا پرستار بچه برای هر بار که لباسش نجس می شود باید آنرا تطهیر کند؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">زنی‌ که‌ پرستار بچه‌ است‌ و بیشتر از یک‌ لباس‌ ندارد چنانچه‌ نتواندلباس‌ دیگری‌ بخرد یا کرایه‌ کند و یا عاریه‌ نماید می‌تواند با همان‌ لباس‌ نمازبخواند . هرگاه‌ شبانه‌ روزی‌ یک‌ مرتبه‌ لباسش‌ را آب‌ بکشد و سپس‌ <span class="h">نجس</span>‌ شود نمازصحیح‌ است‌ ولی‌ غیر پرستار باید هنگام‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF">آیا فرد تارک الصلاة کافر محسوب می شود ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">بله‌ حدیث‌ «ترک‌ کننده‌ نماز» کافر است‌» صحیح‌ می‌باشد:اما منظوراز کافر در این‌ حدیث‌ کفر عملی‌ است‌، نه‌ کفر اعتقادی‌ و منافاتی‌ ندارد که‌تارک‌ الصلاة‌ فرد مسلمان‌ و شیعه‌ باشد و از نظر عمل‌ وعبادت‌ کافر باشد. البته‌احکام‌ کافر مثل‌ <span class="h">نجس</span>‌ بودن‌ و... مربوط‌ به‌ کافر</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AA%D8%B7%D9%87%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D8%A2%D8%A8-%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">تطهیر فرش نجس با آب قلیل چگونه است ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر بخواهند لباس‌ و یا فرشی‌ مانند آن‌ که‌ بوسیله‌ ادرار بچه‌ <span class="h">نجس</span>‌ شده‌ باآب‌ قلیل‌ آب‌ بکشند. چنانچه‌ یک‌ مرتبه‌ آب‌ روی‌ آن‌ بریزند و فشار دهند تا آب‌از آن‌ جدا شود و دفعة‌ دوم‌ نیز آب‌ روی‌ آن‌ بریزند و فشار دهند، آن‌ شی‌ء پاک‌می‌شود. ولی‌ با آب‌ کر پس‌ از برطرف‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">شرایط امام جماعت چیست ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">امام‌ جماعت‌ باید این‌ شرایط‌ را دارا باشد: 1 ـ بلوغ‌ و عقل‌؛ 2 ـ عدالت‌؛ 3 ـ رجولیت‌ (مرد بودن‌)؛ 4 ـ نماز را صحیح‌ بخواند؛ 5 ـ به‌ واسطه‌ عذری‌ با لباس‌ <span class="h">نجس</span>‌ نماز نخواند؛ 6 ـ شیعه‌ دوازده‌ امامی‌ باشد. اگر کسی‌ این‌ شرایط‌ را داشت‌، می‌توان‌ به‌ او اقتدا کرد. باصحبت‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">اگر بعد از شستن لباس نجس لکه ای قرمز رنگ در لباس آن ببینیم وظیفه چیست؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر در لباس‌ لکه‌ای‌ به‌ رنگ‌ قرمز مشاهده‌ شد، چنانچه‌ خون‌ باشدمعمولاً با شستن‌ معمولی‌ (بدون‌ نیاز به‌ پودر لباسشویی‌) جرم‌ آن‌ از بین‌می‌رود. در این‌ حالت‌، اگر مقداری‌ از رنگ‌ آن‌ باقی‌ بماند، <span class="h">نجس</span>‌ نیست‌ و لباس‌پاک‌ می‌شود. بنابر این‌، لازم‌ نیست‌ رنگ‌ خون‌</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C">اگر آب جاری بر اثر مردن حیوانی در آن فقط تغییر رنگ دهد نجس محسوب می شود؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">به‌ طور کلی‌ آبی‌ که‌ مردار در آن‌ است‌ اگر یکی‌ از رنگ‌، بو و یا مزه‌ آن‌تغییر کرده‌ باشد، استفاده‌ از آن‌ جایز نیست‌؛ البته‌ در آب‌ جاری‌ سه‌ قسم‌ است‌: الف‌) آب‌ قبل‌ از آن‌ قسمت‌ پاک‌ است‌. ج‌) آب‌ بعد از آن‌ قسمت‌ هم‌ اگر به‌ اندازه‌ باشد کرد و رنگ‌، مزه‌</font></div> </div> text/html 2011-01-01T12:20:38+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی احکام خواب http://mahmood206.mihanblog.com/post/9 <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خوابیدن روی شکم چه حکمی دارد</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خوابیدن</span>‌ روی‌ شکم‌ در بعضی‌ روایات‌ نهی‌ شده‌، از جمله‌ در فرمایش‌ حضرت‌ علی‌ (ع‌) در شب‌ نوزدهم‌ ماه‌ م<span class="h">با</span>رک‌رمضان‌ قبل‌ از اینکه‌ بدست‌ ابن‌ ملجم‌ ضربت‌ بخورد، وقتی‌ مشاهده‌ کردند ابن‌ ملجم‌ در مسجد کوفه‌ به‌ روی‌ شکم‌ خوابیده‌فرمودند:اینطور نخواب‌ که‌ <span class="h">خوابیدن</span></font>‌</div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">خوابیدن روی شکم (به رو) چه حکمی دارد و از آداب کدام افراد است؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">در<span class="h">با</span>رة نحوة <span class="h">خوابیدن</span> توصیه ها و سفارش هایی پیامبر (ص) کرده <span class="h">است</span>، از جمله به امیرالمؤمنین (ع) فرمود:"ای علی!<span class="h">خوابیدن</span> بر چهار قسم <span class="h">است</span>: 1 - <span class="h">خوابیدن</span> پیامبران که بر پشت <span class="h">است</span>، 2 - <span class="h">خوابیدن</span> مؤمنان که روی شانة سمت ر<span class="h">است</span> <span class="h">است</span>، 3 - <span class="h">خوابیدن</span> کفار و منافقان که روی شانة سمت چپ <span class="h">است</span>، 4 - <span class="h">خوابیدن</span> شیاطین که روی</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خوابیدن در مسجد در شب یا روز اشکال دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خوابیدن</span> در مسجد کراهت دارد. بهتر <span class="h">است</span> در مسجد نخوابند. امّا <span class="h">خوابیدن</span> در آن گناه ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86">این گفته امام علی (ع) را توضیح دهید خوابیدن بر شکم خوابیدن شیطان است</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خوابیدن</span> بر شکم عوارض گوناگونی از نظر جسمی و روحی و معنوی دارد. از جمله عوارض معنوی آن تحریکات جنسی <span class="h">است</span>. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AF">آیا پوشیدن تاپ و شلوارک در خانه اشکالی دارد ؟یعنی محرمیت پدر و برادر تا چه حد است ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">گرچه پدر و برادر محرم هستند ولی در مقابل آنها نیز <span class="h">با</span>ید از ل<span class="h">با</span>س ها محرک و مهیج که چه بسا زمینه آلوده شدن آنها را به گناه فراهم می کند خودداری شود. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86">خواندن بعضی از سوره ها و دعاها قبل از خواب ثواب دارد. چه مقدار قبل از خوابیدن باید آن ها را خواند؟آیا می شود دو ساعت</a></font></div> <div class="body"><font size="2">در برخی از روایات که در مورد خواندن سوره هایی قبل از خواب وارد شده، کلمة "عند نومه؛ هنگام خواب" آمده که <span class="h">است</span>فاده می شود سوره ها را موقع <span class="h">خوابیدن</span> <span class="h">با</span>ید خواند، مثلاً در<span class="h">با</span>رة سورة تکاثر آمده:"من قرأ الهکم التکاثر عند النوم و قی من فتنة القبر؛(1) هر کس سورة تکاثر را موقع خواب بخواند، از عذاب</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87">رو به قبله خوابیدن یعنی چه ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">مستحب <span class="h">است</span> انسان موقع <span class="h">خوابیدن</span> ، رو به قبله بخوابد، به طوری که کف پاهایش رو به قبله <span class="h">با</span>شد. اگر بلند شود و بنشیند، سینه و صورت او رو به قبله <span class="h">با</span>شد. از امام علی (ع) نقل شده <span class="h">است</span> : 1- <span class="h">خوابیدن</span> انبیا، که بر پشت می خوابند و چشمشان انتظار وحی الهی دارد. 2- مؤمن بر طرف ر<span class="h">است</span> بدن رو به قبله می خوابد. 3-</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خوابیدن در مسجد به جهت استراحت چه حکمی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">حرام</span> نیست. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">زمان های خواب های مکروه و مکان هایی که خواب در آن مکروه است ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">بنا به آن چه در برخی از روایات از ائمه معصومین <span class="h">است</span> در روز خواب قیلوله که خواب قبل از اذان ظهر <span class="h">است</span> (یک یا دو ساعت قبل از ظهر) مستحب <span class="h">است</span> و زمان مناسبی <span class="h">است</span> برای <span class="h">است</span>راحت بدن و دارای فوائد فراوان می‏<span class="h">با</span>شد. همچنین از سیره‏ی ائمه معصومین(ع) <span class="h">است</span>فاده می‏شود که قسمت اول شب را می‏خوابیده‏اند</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF">خواب های مکروه را شرح دهید (خوابیدن های مکروه را شرح دهید).</a></font></div> <div class="body"><font size="2">از روایات انواع <span class="h">خوابیدن</span> ها و خواب های مکروه و مستحب بیان شده <span class="h">است</span> که به برخی از آن ها اشاره می کنیم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود:"مسلمان ن<span class="h">با</span>ید <span class="h">با</span> حالت جنابت بخوابد و جز <span class="h">با</span> طهارت و وضو یا <span class="h">با</span> تیمم نخوابد".[7] امام صادق(ع) فرمود:"هر کس <span class="h">با</span> وضو (طهارت) به رختخواب برود مانند این <span class="h">است</span> که تا به صبح در</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA">علت قضا شدن نماز صبح چیست ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">دیر <span class="h">خوابیدن</span> و عادت به خواب صبح، از جمله مواردی <span class="h">است</span> که ممکن <span class="h">است</span> موجب قضای نماز صبح شود.هم‏چنین برخی گناهان توفیق نماز صبح را از انسان سلب می‏کند. مراعات موارد زیر می‏تواند در قضا نشدن نماز صبح مؤثر <span class="h">با</span>شد: 1ـ زود <span class="h">خوابیدن</span> شب‏ها؛ 2ـ خواندن سه آیه آخر سوره کهف جهت بیدار شدن</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">آیا خوابیدن دو همجنس کنار هم اشکال شرعی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر صرف <span class="h">خوابیدن</span> و بدون قصد گناه <span class="h">با</span>شد، اشکال ندارد. لکن چنین رفتاری هر چند در ظاهر و در ابتدا بر اساس علاقه به دوست و... جلوه می‏کند ولی گاهی مقدمه برای گناه می‏شود و لذا بهتر <span class="h">است</span> چنین رفتاری ترک شود. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF">یک تعریف کلی از دین بیان کنید.</a></font></div> <div class="body"><font size="2">دین در لغت به معنای ر<span class="h">است</span>کار شدن، اطاعت نمودن، پاداش، عادت، حساب، کیش، پرهیزگاری و.. آمده و در اصطلاح تعابیر گوناگونی از سوی اندیشمندان اسلامی در<span class="h">با</span>ره آن شده <span class="h">است</span> که به نمونه هایی از آن اشاره می شود: الف) دین ع<span class="h">با</span>رت <span class="h">است</span> از مجموعه ای از <span class="h">با</span>ورها در <span class="h">با</span>ره هستی و ارزش های مبتنی بر این <span class="h">با</span>ورها،</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">آیا خوابیدن شخص جنب اشکال دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2"><span class="h">خوابیدن</span> کسی که در حال جنابت <span class="h">است</span> اشکالی ندارد. در برخی شرایط، شخص جنب قبل از غسل یا تیمّم - اگر وظیفه‏اش تیمّم <span class="h">است</span> - ن<span class="h">با</span>ید بخوابد؛ مثلاً در ماه م<span class="h">با</span>رک رمضان قبل از اذان صبح در صورتی که جنب می‏داند اگر بخوابد تا صبح برای غسل بیدار نمی‏شود، ن<span class="h">با</span>ید <span class="h">با</span> حال جنابت بخوابد، بلکه <span class="h">با</span>ید غسل کند</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">آیا صرف خوابیدن دو همجنس کنار هم اشکال دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">صرف <span class="h">خوابیدن</span> خواهران کنار یکدیگر اشکال ندارد؛ اما <span class="h">با</span>ید مواظب <span class="h">با</span>شند دچار وسوسه‏های شیطان نشوند تا خدای ناکرده این امور منجر به گناهانی از قبیل <span class="h">است</span>منا و مساحقه نشود. برای آگاهی بیشتر ر.ک:گناهان کبیره، قسمت سحق، شهید دستغیب. </font></div> </div> text/html 2011-01-01T12:19:45+01:00 mahmood206.mihanblog.com محمود بوستانی احکام شرعی کت شلوار http://mahmood206.mihanblog.com/post/8 <font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87-%D8%B1%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C">- من یک شلوار لی به قیمت نصفه از یک رهگذر خریدم بعد فهمیدم که این شلوار دزدی است حالا می خواستم بدانم چه کار کنم تا</a></font> <div class="body"><font size="2">اگر صاحبش را می شناسی باید به صاحبش برگردانید و اگر او را نمی شناسید با یأس از پیدا کردن صاحب <span class="h">شلوار</span> آن <span class="h">شلوار</span> را از طرف صاحبش صدقه دهید و چنانچه مالک شرعی ندارد امر آن با حکم شرع است . استفتاء آت ج 2 ص 608 مسئله 17 </font></div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">خواندن نماز با مانتو و شلوار یا بلوز و شلوار چه حکمی دارد ؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">اگر به‌ طور کامل‌ خود را بپوشاند، اشکالی‌ ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%AA">لباس پوشیدن یک فرد مسلمان بصورتی که در غرب هم رایج است مانند کروات و کت و شلوار آیا اشکال دارد و حکم آن چیست؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">صرف رایج بودن لباس در غرب موجب حرمت پوشیدن آن برای مسلمانان نمی گردد. مانند <span class="h">کت</span> و <span class="h">شلوار</span> ولی پوشیدن لباسی که ترویج فرهنگ غرب است و از اختصاصات غیر مسلمین است <span class="h">حرام</span> است. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AF">در مورد نجاسات:در دستشویی اگر ادرار زیاد و به روی پا ترشح کند، احتمال اینکه روی شلوار هم ترشح کرده زیاد است، آیا</a></font></div> <div class="body"><font size="2">خیر نجس نیست. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">آیا پوشیدن لباس مخصوص زنان، برای مردان جائز است؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">پوشیدن لباس زن بر مرد به نظر امام بنابر احتیاط واجب <span class="h">حرام</span> است و همچنین پوشیدن لباس مختص مرد بر زن بنابر احتیاط <span class="h">حرام</span> است به هر انگیزه‏ای که می‏خواهد باشد. و پوشیدن <span class="h">شلوار</span> برای زنان اشکالی ندارد و در این زمان نمی‏توان آنرا لباس اختصاصی مردان دانست. یادآوری این ن<span class="h">کت</span>ه لازم است که به</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DA%A9%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%AF">اگر شلوار انسان نجس شود، ولی خجالت بکشد آن را آب بکشد، چه باید بکند؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">نماز خواند با لباس نجس باطل است. مگر این که ناچار باشد با لباس نجس نماز بخواند، خجالت کشیدن عذر نیست. موقع نماز باید <span class="h">شلوار</span> نجس را عوض کرد و یا آن را شست و پوشید.(1) نماز خواندن با بدن یا لباسی که با خون نجس شده و خون کمتر از "درهم" تقریبا به اندازه دو ریالی باشد اشکال ندارد.(2) پی نوشت‏ها: 1</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1">2- لباس عوض کردن در بین مردان چه حکمی دارد. « پیراهن و شلوار »</a></font></div> <div class="body"><font size="2">ج 2- نگاه کردن به عورت دیگری <span class="h">حرام</span> است . اگر وقت لباس عوض کردن «عورتین » پوشیده است اشکال ندارد . مرد نباید به قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند. «‌توضیح المسائل مراجع عظام ، ص 920 ، مسئله 2436 -2438 » </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87">می خواستم در مورد پرده ای که در خانم ها وجود دارد توضیح دهید و اینکه آیا این پرده با آینه قابل دیدن است و اینکه می</a></font></div> <div class="body"><font size="2">د<span class="h">کت</span>ر حسن قدوسی زاده:با آینه قابل رؤیت است منتها دید تخصصی مثل پزشکان می توانند تشخیص دهند. تنها عواملی که می تواند موجب آسیب پرده شود دستکاری بوسیله خودشخص یا دیگری با اشیاء مختلف می باشد. پوشیدن <span class="h">شلوار</span> تنگ و امثال آن در این زمینه نقش ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">ظاهر شدن با بلوز و شلوار مقابل نامحرم چه حکمی دارد؟</a></font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B2%D9%86-%D8%AD%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84">پوشش با شلوار گشاد و مانتوی کوتاه برای زن چه حکمی دارد نظر آیت الله‏فاضل</a></font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C">آیا پوشیدن شلوار لی به جهت استحکام پارچه و زدن روغن به موها اشکالی دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">مانعی ندارد. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%BA%D8%B3%D9%84">کسی که در خواب محتلم شود و بنا به دلایلی دیر از خواب بلند شود، یعنی زمانی که وقت برای غسل کردن تنگ باشد و باید برای</a></font></div> <div class="body"><font size="2">چنین فردی اگر فرصت دارد خود را بشوید و لباس هایش را عوض کند، باید خود را بشوید و لباس هارا عوض کند و با بدن و لباس پاک نماز بخواند، اما اگر فرصت ندارد، می توان با بدن نجس نماز بخواند، ولی اگرمی تواند باید لباس های نجس را کمتر کند؛ یعنی اگر <span class="h">شلوار</span> و شورت آلوده شده است ، <span class="h">شلوار</span> را بیرون</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF">آیا بلوز و شلوار پوشیدن برای دختران اشکال دارد؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">پوشیدن لباس‏های مخصوص مردان بر زن <span class="h">حرام</span> است. اما پوشیدن لباس‏های مشترک اشکال ندارد، مثل <span class="h">شلوار</span>های مشترک و بعضی از اقسام بلوزها. البته زن باید از پوشیدن لباس هایی که موجب تهییج و جلب توجه نامحرم می کند و برآمدگی های بدن در آن آشکار است در مقابل نامحرمان خودداری نماید. </font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA">لواط یعنی چه آیا عمل شهوانی از روی شلوار لواط است؟</a></font></div> <div class="body"><font size="2">لواط انجام عمل جنسی بین دو جنس مذکر است به صورت عریان، خواه دخول در دُبر محقق بشود یا نشود، ولی اگر دخول محقق شد در صورت اثبات طبق موازین شرعی حدّ آن قتل است و بدون تحقق دخول حدّ آن صد تازیانه است. ارضاء شهوت از روی لباس اگر دخول در پشت نباشد لواط نیست ولی از گناهان بزرگ است و تعزیر</font></div> </div> <div class="docviewer"> <div class="title"><font size="2"><a href="http://www.jawab.ir/qa/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A8">آیا نماز خواندن با شلواری که انسان از روی شرت می پوشد و ممکن است هنگام جنب شدن، آب عرق مقداری نفوذ کند جایز است یا</a></font></div> <div class="body"><font size="2">تا یقین به نجس شدن چیز پاک نداشته باشید آن چیز پاک است و هم چنین تا یقین به پاک شدن چیز نجس نداشته باشید آن چیز نجس است. بنابراین تا یقین به نجاست آن <span class="h">شلوار</span> یا لباس های دیگرتان ندارید پاک است و نماز با آن اشکال ندارد و عرق بدن نجس نیست ولی اگر کسی از راه <span class="h">حرام</span> جنب شود بنا بر احتیاط واجب</font></div> </div>